Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Buku terbaru Pusat Sejarah Brunei 2019 : Legasi Payung Negara

20190807_183915.jpg

​Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei pada tahun 2019 bertajuk Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita, Dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Harga buku kulit tebal B$40.00 dan kulit nipis B$28.00. Buku boleh didapati di kedai buku Pusat Sejarah Brunei.

Attachments
Created at 8/7/2019 4:10 PM by Hanafi Salleh
Last modified at 8/24/2019 1:37 PM by Hanafi Salleh